Všeobecné pravidlá podujatia Oberačka po sebechlebsky

Prosíme o pochopenie, že pri takto veľkej akcii je potrebné stanoviť určité pravidlá a ich dodržiavanie bude vyžadované v záujme bezpečnosti a spokojnosti účastníkov. Usporiadatelia zodpovedajú za mnohomiliónové majetky prenajatého mobiliáru, stánkov, techniky a pod. Pravidlá sú stanovené v súlade s pravidlami určenými Hasičským záchranným zborom SR, Políciou SR, Obecným úradom a majiteľmi súkromných pivníc. Neznalosť pravidiel neospravedlňuje.

I. ORGANIZÁTOR A FESTIVAL
1.

Hlavným organizátorom festivalu Oberačka po sebechlebsky je nezisková organizácia Občianske združenie Sebechleby so sídlom na adrese Sebechleby č. 10 v Sebechleboch, kontaktné údaje organizátora nájdete na webovej stránke www.starahora.sk

2.

Oficiálny názov festivalu - Oberačka po sebechlebsky, organizátor si vyhradzuje právo na úpravu názvu festivalu
v spojení pravidlami sponzoringu podujatia.

3.
Zameranie – festival vinohradníctva, ľudovej gastronómie, cestovného ruch a zábavy.
4.
Webová stránka festivalu - www.starahora.sk
5.
Zmena programu vyhradená.
6.

Zakúpením vstupenky a vstupom do festivalového areálu Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora vyjadruje návštevník svoj súhlas s týmito pravidlami.

II. VSTUPENKY NA FESTIVAL
1.
Zakúpením vstupenky vyjadruje návštevník súhlas s pravidlami festivalu.
2.

Festivalová vstupenka sa predáva v jednom vyhotovení ako jednodenná štandardná vstupenka v cene
3,- Euro – osoba.

3.
Vstupenky na festival sú riadne evidované a musia obsahovať pečiatku predajcu alebo identifikačné znaky predajcu.
4.
Vstupenka je nenávratná a platí pre jednu osobu, je neprenosná. Ak dôjde k jeho zničeniu alebo poškodeniu, nebude účastník vpustený do areálu.
5.

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť podujatie alebo jeho časť a to najmä v prípade zásahu vyššej moci (napr.: nepriaznivé poveternostné podmienky) alebo na výzvu policajného orgánu alebo pre iný prípad dôvodnej obavy o zdravie a bezpečnosť návštevníkov. V týchto prípadoch je vstupné na festival nenávratné.

6.
Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup a vrátiť vstupné.
7.
Vstupenku nemožno vrátiť ani vymeniť bez súhlasu organizátora.
8.
Za vstupenku sa považuje nalepený náramok na ruke príslušnej farby.
9.
Návštevník je povinný preukázať sa pri vstupe vstupenkou.
10.
Návštevníci sú povinní nosiť identifikačný prúžok viditeľne a v prípade potreby sa ním preukázať usporiadateľovi.
11.
Deti do 10 rokov majú vstupné na festival zadarmo.
12.
Pri platbe vstupného neplatia žiadne študentské, dôchodcovské ani iné zľavy (ISIC, EURO 26, ZŤP...).
13.

Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka sa nevymieňa. Festival sa koná aj za zlého počasia, náhrada žiadnych osobitných nákladov (tj. ubytovanie, jazdné výlohy, servisné poplatky) sa neposkytujú.

14.
Na festivale je povolené fotografovanie a natáčanie.
15.

Majiteľ lístka udeľuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú obstarávané v priebehu konania akcie alebo v súvislosti s ňou prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, smú byť zhodnotené, a to bez peňažnej náhrady a bez časového alebo priestorového obmedzenia, na podporu a propagáciu podujatia.

16.
Falšovanie vstupeniek je neprípustné a je trestné.
17.

Každý obyvateľ Sebechlieb s trvalým pobytom v Sebechleboch má nárok na vstupné zdarma ak si v daný 2 týždne pred podujatím príde po vstupenky na Obecný úrad v Sebechleboch. Každý majiteľ pivnice na Starej Hore pri Sebechleboch aj ten, ktorý cez podujatie nemá svoju pivnicu registrovanú má nárok na 4 kusy vstupného ak si v dané týždne pred podujatím príde po vstupenky na Obecný úrad v Sebechleboch. Ďalej každá registrovaná pivnica má nárok na ďalšie 4 kusy vstupného (pre personál pivnice) ak si v dané týždne pred podujatím príde po vstupenky na Obecný úrad v Sebechleboch. Obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v obci Sebechleby, sú členmi niektorého z vystupujúcich súborom alebo otvárajú pivnicu pre návštevníkov cez podujatie majú právo len na povolený počet vstupov. Vstupenky na jednu osobu sa nemôžu zdvojovať.

18.
Žiadne výnimky ohľadom vstupného v deň podujatia, nie sú možné, pre všetkých ostatných platí vstupné podľa platného cenníka.

19.
V areáli je prísne zakázaná propagácia politických strán, skupín alebo iných subjektov bez písomného súhlasu a potvrdenia organizátorom.

III. ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
1.

Areál festivalu – Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora pri Sebechleboch je verejné priestranstvo, vymedzené podľa katastrálnej mapy SR obec Sebechleby časť Stará Hora. Ako organizátori si vyhradzujeme právo uzavrieť dopravu do centra Starej Hory námestie pred kostolíkom sv. Urbana a odkloniť dopravu na záchytné parkovisko na Špite (vjazd na parkovisko č. 3) o 09:00 hodine v deň podujatia. Výnimkou sú vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci, hasičského a policajného zboru, servisné (služobné) vozidlá organizátorov a vozidlá účinkujúcich, ktorí sa potrebujú dostať za hlavné pódium.

2.

Pri vstupe do areálu prosíme rešpektujte pokyny organizátorov festivalu, ktorí sú tu najmä pre Vaše pohodlie, zdravie a bezpečnosť.

3.

Priebeh festivalu je monitorovaný príslušníkmi súkromnej bezpečnostnej služby a označenej produkčnej asistencie festivalu. Bezpečnostná služba je na festivale pre ochranu účinkujúcich, návštevníkov a ďalej na ochranu festivalových priestorov. Členov bezpečnostnej služby bude možné identifikovať podľa čierneho oblečenia s nápisom SECURITY a sú označení príslušnou visačkou. V prípade, že ich konanie považujete za nevhodné, nesprávne alebo sa inak dotýka vašich práv oznámte to prosíme organizátorovi podujatia osobne, mailom alebo telefonicky.

4.

Na pokojnom a plynulom priebehu podujatí sa zúčastňujú aj členovia organizačnej služby (dobrovoľníci), ktorých je možné identifikovať na parkovisku podľa reflexných viest a príslušných visačiek a ďalej sú to manažéri podujatia označení príslušnými visačkami.

5.

V areáli platí prísny zákaz konzumácie vlastných alkoholických nápojov balených v skle a drog. V prípade porušenia tohto zákazu budete z areálu vyvedení bez nároku na vrátenie vstupného.

6.
Osoba zjavne pod vplyvom zakázaných látok bude predvedená k príslušnému policajnému orgánu.
7.
Účastníci festivalu mladší ako 18 rokov nesmú alkoholické nápoje konzumovať ani kupovať.
8.

Pri vstupe do areálu môže byť návštevník prehľadaný. Dôvodné podozrenie na pokus o vnesenie nebezpečných predmetov, zbraní alebo zakázaných predmetov podľa týchto pravidiel je dôvodom na vydanie zákazu vstupu do areálu až do ukončenia festivalu. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie nebezpečné predmety, sklenené nádoby, pyrotechnické predmety a zbrane ľubovoľného druhu.

9.

Usporiadateľ festivalu si vyhradzuje právo odmietnuť vstup alebo vyviesť každú osobu, ktorá nevyhovie návštevnému poriadku, pokynom usporiadateľa alebo ktorej chovanie usporiadateľ, organizačná služba vyhodnotia ako neprístojné.

10.

Dodržujte poriadok a čistotu v celom areáli a jeho okolí. Používajte odpadkové koše a toalety a správajte sa tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku iných prítomných osôb alebo k poškodzovaniu zariadenia.

11.

V areáli je možný pohyb psov. Pohyb psov je možný len na vôdzke a s košíkom. Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať majiteľa psa alebo iného živého zvieraťa na opustenie areálu a to najmä v prípade ak tieto ohrozujú zdravie, bezpečnosť alebo hygienické pomery v areáli.

12.

V areáli je prísne zakázané vstupovať bez oprávnenia do zón vyhradených pre organizátora, účinkujúcich a sponzorov, a to najmä na pódium, za vymedzovacie zábrany, do priestorov šatní, zázemia personálu, zvukovej réžie, VIP recepcie a iných výslovne označených priestorov.

13.
Za vstup do areálu bez vstupenky bude návštevník vyvedený z areálu a bude od neho vymáhaná náhrada vzniknutej škody vo výške 50,- Euro.
14.

V prípade, že ste svedkom porušovania týchto pravidiel alebo iných VZPP nahláste to prosíme bezodkladne organizátorovi podujatia prostredníctvom označenej asistencie produkcie alebo SBS.

15.

Na festivale je permanentne prítomný personál pripravený poskytnúť prvú pomoc, jedná sa o záchranku s vybavením a kvalifikovanou zdravotnou službou. Ich základné stanovisko je určené v brožúrke na aktuálnej mape podujatia (v centre pri kaplnke).

16.
Ak spozorujete zranenie akejkoľvek osoby, oboznámte o tom usporiadateľa festivalu, alebo kompetentnú zdravotnú službu.
IV. PARKOVANIE A HYGIENA
1.
V rámci festivalu organizátor zabezpečuje parkovanie na veľkom záchytnom parkovisku neďaleko hlavného pódia časť zvaná Špit. Parkovisko má 3 vjazdy - výjazdy a vyhradené miesto pre parkovanie autobusov.
2.
Parkovanie je spoplatnené sumou 0,- Euro – auto a 0,- Euro – autobus.
3.

Na festivale je k dispozícii dostatočný počet WC, ktoré sa nachádzajú v areáli festivalu a sú zaznačené v brožúrke na aktuálnej mape podujatia. Budeme sa snažiť o včasné doplňovanie toaletného papiera. Napriek tomu odporúčame pre každý prípad mať vlastnú zásobu. Prosíme návštevníkov o dodržiavanie poriadku a čistoty.

4.
Vo festivalovom areáli je pripravený dostatočný počet odpadkových košov a kontajnerov. Prosíme návštevníkov, aby vo vlastnom záujme dbali o čistotu, a odpadkové koše využívali.
V. PREDAJCOVIA A REMESELNÍCI
1.

Reklamné, marketingové aktivity či predaj tovarov a služieb v priestoroch festivalu je možný len s výhradným súhlasom organizátora festivalu.

2.

Registrácia predajcov a remeselníkov je výhradne pomocou elektronického formuláru, ktorý nájdete na webovej stránke usporiadateľa – www.starahora.sk

3.
Elektronická registrácia sa spúšťa vždy 1. apríla v daný rok pred podujatím.
4.

Elektronická registrácia sa ukončuje vždy 21 dní pred aktuálnym ročníkom podujatia, alebo keď sa vyčerpajú priestory vyhradené pre predajcov a remeselníkov.

5.
Remeselníci majú priestor zabezpečený bez poplatku ale musia byť elektronicky registrovaný.
6.
Základný rozmer priestoru na predaj alebo prezentáciu je 3 x 2 metre, každý ďalší začatý meter dĺžky stánku (priestoru) je spoplatnený sumou 10,- Euro. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poplatkov.
7.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poplatkov. Aktuálne registračné poplatky pre remeselníkov a predajcov:

A, povinné --> 10,- Euro – remeselná výroba (bez továrensky vyrobeného sortimentu) / 40,- Euro – predaj továrenských výrobkov / 30,- Euro – predaj gastronomických výrobkov (povolené v rámci remeselného jarmoku).
B, dobrovoľné --> 20,- Euro – prípojka elektrickej energie ak je potrebná / 180,- Euro – lukrativita (poplatok za úkon vyhradenia jedného druhu sortimentu). V prípade viacerých záujemcov o lukrativitu rovnakého sortimentu môže manažér podujatia vybrať ponuku s vyššou ponúknutou cenou za lukrativitu alebo uprednostniť člena Občianskeho združenia Sebechleby.

8.

Remeselníci a predajcovia musia byť elektronicky zaregistrovaný, musí im prísť vyrozumenie o registrácii a musia mať zaplatené všetky potrebné poplatky.

9.

Remeselníci a predajcovia, ktorí nebudú mať dokončenú elektronickú registráciu, alebo budú neregistrovaní nebudú vpustení do areálu festivalu a bude im zakázané postavenie stánku, nakoľko priestor pre remeselníkov a predajcov je vyhradený vopred.

10.
Ako organizátori si vyhradzujeme právo na vpustenie 2 veľkých predajcov – bufetov do hlavného priestoru.
11.

Predajcovia – bufet majú vyhradené exkluzívne miesta oproti hlavnému pódiu, musia dodržať pravidlá, že ich sortiment je obmedzený len na alkoholické a nealkoholické nápoje, pochutiny, cigarety. Nemôžu predávať žiadne teplé jedlá a ani jedlá, ktoré narušujú podstatu podujatia (pečený býk, pečené prasa, podplameník, podpecník, trdelník...). Poplatok za registráciu bufetu je 700,- Euro plus 50,- Euro – prípojka elektrickej energie ak je potrebná. V prípade viacerých záujemcov o hlavný bufet môže manažér podujatia vybrať ponuku s vyššou ponúknutou cenou za hlavný bufet alebo uprednostniť člena Občianskeho združenia Sebechleby.

12.

V deň podujatia organizátori roznesú povolenia na predaj na podujatí Oberačka po sebechlebsky, ktoré sú predajcovia a remeselníci povinní predložiť pri kontrole ich stánkov.

13.

V deň podujatia dostanú remeselníci a malý predajcovia 2 kusy vstupného na stánok a veľký predajcovia 8 kusov vstupného na bufet. Všetky ostatné vstupenky na stánok či bufet si budú musieť remeselníci či predajcovia zakúpiť v cene platného cenníka.

VI. SÚKROMNÉ PIVNICE
1.

Otvorenie súkromných pivníc cez podujatie Oberačka po sebechlebsky je bezplatné ale každá pivnica musí byť vopred elektronicky registrovaná, z každej pivnice musí byť minimálne 1 člen z prevádzkovateľov pivnice právoplatným členom Občianskeho združenia Sebechleby (uhradené členské poplatky) a tak isto sa musí aspoň 1 člen z prevádzkovateľov pivnice zúčastniť jednej brigády organizovanej v daný rok Občianskym združením Sebechleby.

2.

Registrácia pivníc je výhradne pomocou elektronického formuláru, ktorý nájdete na webovej stránke usporiadateľa – www.starahora.sk

3.
Elektronická registrácia sa spúšťa vždy 1. apríla v daný rok pred podujatím
4.
Elektronická registrácia sa ukončuje vždy 14 dní pred aktuálnym ročníkom podujatia.
5.

Pivnica, ktorá nemá registráciu alebo nemá dokončenú registráciu sa berie ako nelegálne otvorená pivnica a ako usporiadatelia si vyhradzujeme právo ju v deň podujatia zavrieť a od majiteľa bude vymáhaná náhrada vzniknutej škody vo výške 50,- Euro.

6.

Usporiadatelia prísne zakazujú majiteľom pivníc, pozemkov akýkoľvek prenájom súkromných vínnych pivníc alebo súkromných priestranstiev za účelom otvorenia pivnice a s tým spojeného predaja na podujatí.

7.

Vratná kaucia za smeti poplatok 20,- Euro je povinná pre každú pivnicu platí sa pred podujatím, ide o poplatok, za vyzbieranie verejných priestranstiev od odpadu. Každá pivnica, ktorá sa zúčastní brigády na zbere odpadu v deň po podujatí v hodinu, ktorú určí usporiadateľ dostane poplatok späť.

8.

Účinkujúci, brigádnici, dobrovoľníci majú nárok na stravu a preto ako usporiadateľ podujatia si pre každý ročník podujatia dovoľujeme vytvoriť vlastné „stravné lístky“ v hodnote 3.5,- Euro ktoré budú rozdané medzi vystupujúcich a brigádnikov. Tieto „stravné lístky“ sú právoplatným platidlom v deň podujatia a registrované, otvorené pivnice sú povinné ich od nich prijať, a na najbližšej schôdzi Občianskeho združenia Sebechleby im budú od organizátorov preplatené vo výške 85% čo činí 3,- Euro za jeden kus „stravného lístka“. Ak prevádzkovatelia pivníc neprídu na dohodnuté stretnutie prichádzajú tak o možnosť ich preplatenia, žiadne náhradné termíny nebudú.

9.

Každá pivnica si musí zabezpečiť svoju ponuku nápojov a gastronomických špecialít podľa platných legislatívnych požiadaviek.

10.
V každej registrovanej pivnici by mala byť aspoň jedna osoba, ktorá je držiteľom hygienického preukazu.
11.
Pri predaji je potrebné mať fakturačné doklady z nákupu potravín a nápojov.
12.
Predajcovia v pivniciach sú zodpovední za svoju ponuku gastronómie a nápojov a aj za ich predaj.
13.

Prevádzkovatelia pivníc sa na stretnutí pred podujatím dohodnú na odporúčaných, minimálnych cenách gastronómie a nápojov, aby sa nevytvárali dumpingové ceny.

14.

Organizátor dodá prevádzkovateľom pivníc registračné číslo, ktoré si je povinný prevádzkovateľ založiť na viditeľné miesto, organizátor označí každú registrovanú pivnicu v mape podujatia a zviditeľní ponuku každej pivnice podľa zmluvy.

15.

V deň pred podujatím organizátori roznesú po otvorených pivniciach povolenia na predaj na podujatí Oberačka po sebechlebsky, ktoré sú ako prevádzkovatelia povinní predložiť pri kontrole registrovaných pivníc.

Vaše otázky, podnety, návrhy na zlepšenie, či informácie a sťažnosti k festivalu Oberačka po sebechlebsky radi zodpovieme na emailovej adrese: starahora@gmail.com.

Vytvoril - Organizačný tím podujatia. Schválené - 12.06.2015 - 26. členskou schôdzou OZ Sebechleby Upravené - 15.09.2016 - 30. členskou schôdzou OZ Sebechleby